Българите в Албания
                                           Република  Албаниянаселение-2 831 741                                                                   територия-28 748 кв/км
столица-Тирана- 421 286

Етнически състав:                                                                                                                
        -албанци-95-98.6%,гърци-1.17-3%,българи("македонци "),цигани,аромъни,черногорци-0.23-2%
-Според неофициални албански и други източници броят на неалбанското население възлиза на около 10% и е както следва:гърци-60 000-200 000 3-6%,цигани-60 000,българи-30 000-100 000,аромъни-50 000-200 000,македонци-5000,черногорци-2000.

-Предполага се,че броя на  българите в Албания е около 80 000 и те населяват главно районите- Голо Бърдо,Полето,Мала Преспа,Корчанско,района Гора,както и градовете Тирана,Берат,Дурас,Елбасан,Преняси,Кукас,Корча,Билища,Патос,Поградец,Либражд, Валона,Фиер и др.

                                                                                                                                                      
.

                                                                    Голо Бърдо
                                                         между 8000 и 15 000 българи

   
-Областта Голо Бърдо административно попада в окръзите Либражд и Булчиза.Тя включва основно три общини-Требища,Острени и Стеблево с общо 26 села


Община Стеблево-1720 жители
с. Стеблево(Sterbleve,Stebleve)-35 с-120 жители българи-мохамедани и християни.Други данни сочат,че в селото живеят около 100 семейства,основно българи-мюсюлмани.Местните са известни и като шопой.
с. Забзун(Zabzun)-100 с.-470 жители  българи-мохамедани и албанци.Някои данни посочват селото като албанци.
с. Ланге(Llange)-30 с-120 ж. Българи-мюсюлмани
с. Моглица(Moglic)-4 с.-15 ж. Българи-мюсюлмани
с. Продон,Предон(Proda)-20 с.-80 ж. Българи-мюсюлмани.
с. Борово(Borove)-100 с-550 жители българи и албанци.Някои данни посочват,че днес в селото живеят албанци и се говори албански език.
с. Себища,Себище(Sebisht)-15 с-150 жители албанци и българи-мюсюлмани и християни.
-Общината се намира в Окръг Либражд,Област Елбасан.

Община Острени-4855
с. Големо Острени(Ostreni I Madh)-албанци и българи-мюсюлмани и християни.Селото има 300 български къщи-1200 жители.
с. Големи Окщун(Okstun I Madh)-българи-мохамедани-60 с-300 ж.
с. Оресние,Орешние(Oreshie)-българи-мохамедани-20 с. 100-160 ж.
с. Тучепи,Тучеп(Tucepi,Tucepe,Tucep)-българи мохамедани-190 с.-540 ж.
с. Мало Острени(Ostreni I Vogel)-албанци и българи-християни и мохамедани-100 с.-540 ж.
с. Пасинки,Пасинке(Pasinke)-албанци и българи мохамедани и християни-190 с.-540 ж.
с. Лешничани,Лешничане,Лечан- българи-мохамедани-20 с.-90 ж.
с. Владимирица,Ладомирица,Ладомирице (Lladomerice)-българи-мохамедани-190с-540 
с. Торбачи,Търбаче,Торбач(Terbac,Terba)- българи-мохамедани-190 с.-540 ж.Според други сведения селото е албанско.
с. Оржаново(Orzhanove)- българи-мохамедани-20 с.-80 ж.
с. Радоища,Радовище,Радовеща,Радовеш(Radovesh)-60 с.-570 ж. Българи-мюсюлмани
с. Коньовец,Койовец(Kojavec)-50 с.-500 ж. Българи-мюсюлмани
-Намира се в Окръг Бучиза,Област Дебър


Община Требища-1590
с. Требища-Мучин(Требище,Trebisht )- българи-мохамедани и християни-135 с.-600 ж.
с. Требища-Баля(Trebisht Balaj)-българи мохамедани и християни-100 с.-470 ж.
с. Требища-Челебие(Trebisht Celebi)-българи мохамедани и християни-140 с.-650 ж.
с. Гиневци,Гиновец,Гинеец(Gjinovec)- българи мохамедани и християни-3 с.-10 ж.Местните са известни и като шопой.
с. Ворбница,Връбница,Ворница(Vrbnica,Vernic)-4 с.-15 жители албанци и българи.
с.Кленье(Klenje,Klenja)- българи -мохамедани и християни-30 с.-120 ж.Местните са известни и като шопой.
с. Острен,Острене(Ostern)-българи мохамедани-4
-Намира се в Окръг Булкиза,Област Дебър

-Според данните на местното българско дружество в трите общини българи живеят в 23 села,като 17 са чисто български,а 6 са смесени.                               Окръг Либражд-72 000 Област Елбасан

Гр.Либражд(Librazhd)-7182 жители албанци и българи.
Гр.Преняс(Perrenjas,Prrenjas)-населен с албанци и българи
с.Райца(Rajce,Rrajce)-българи-мюсюлмани.Център на община Райце.
с.Летен (Letem)- българи-мохамедани. Община Луник,Окръг Либражд,Област Елбасан                              Окръг Булчиза-43 363 Област Дебър

Община Горица(Gjorice)-5336 жители
с. Люболези,Любелаши(Lubalesh)-българи-мохамедани.Според други сведения селото е албанско.
с. Смолник(Smollik,Smolnik)-албанци и българи.Община Жеркан-6174.Окръг Булчиза.
с. Търново(Ternove)- българи-мохамедани.Община Жеркан

българи живеят и в други села в близост на района като:
с. Мироши- населено с българи-мохамедани.Други данни посочват селото като албанско.
с. Заборье-българи-мюсюлмани
с. Селища-албанци и българи мюсюлмани и християни.-
с. Извири,Извор-българи-мохамедани
с. Камен-българи-мохамедани
с. Тръбчаница-българи-мохамедани
с.Косовец-българи-мюсюлмани и албанци.Според други данни селото е албанско
с. Серпетово,Сърпетово-населено с албанци.Други сведения сочат, че в селото  живеят и българи мохамедани.

-Българите-мюсюлмани в Голо Бърдо са от етнографската група на торбешите.Имат българско,албанско и македонско самосъзнание.Местната българска организация е Дружеството "Просперитет-Голо Бърдо"
                                                         Полето
                                                      5 села      около 2000 българи

с Кърчища- българи християни и мохамедани-620 и албанци
с Макеларе- българи мохамедани и християни-450 и албанци
с Обоки-българи мохамедани и християни-300 и албанци
с Деоляни-албанци и българи християни и мохамедани-250
с Ърбеле- българи християни и мохамедани-300 и албанци
гр.Пешкопия-14 000 жители  албанци и българи-мюсюлмани и християни-1000
Карта на Албания
Знаме на Албания
Bulgarnation.com
Next
За българите в Мала Преспа,Корчанско,Кукъска Гора
Карта на районите населени с българи в Албания
конктакт/contact
гр.Елбасан
гр.Тирана
Голо Бърдо
с.Стеблево
гр.Пешкопия
Golo Bardo
Mala Prespa
Gora
Poleto
Етнически карти-Българи в Албания-1 част
Етнически карти-Българи в Албания-2 част
Web Page Maker, create your own web pages.